Een plan zonder doel – een brochure zonder inhoud

De brochure van de gemeente Teylingen

Een startpunt voor huidige discussie over de toekomst van de Kagerzoom is de brochure die de gemeente Teylingen door Arcadis en Bureau Bolwerk heeft laten maken. De brochure bevat een heel globale visieschets die elementen van de gebiedsontwikkeling schildert. Ik heb de brochure maar eens heel zorgvuldig gelezen en kom tot nogal schokkende conclusies.

Download mijn volledige commentaar

Een plan zonder richting

Nergens is de doelstelling van de voorgestelde ontwikkeling duidelijk omschreven. Veel verder dan algemeenheden over een “kwaliteitsimpuls” en “het gebied voor mooier te maken voor iedereen die er woont, werkt en geniet” komt de visieschets niet. De vraag “waarom is dit nodig?” wordt nergens beantwoord.

Een plan zonder startpunt

Je zou toch verwachten dat een verbeteringsplan begint met een inventarisatie van de huidige situatie. Wat zijn op dit moment de recreatiewaarden en voor welke gebruikers? Welke natuurwaarden bevinden zich waar in het gebied?  Met welke ontwikkelingen dient er rekening worden gehouden? Geen enkele van deze vragen wordt beantwoord. Dat is ernstig, want op die manier wordt voorbij gegaan aan het vele moois dat er nu is en juist door verkeerde maatregelen kan verdwijnen. Wie niet weet waar hij is, kan nooit een route bepalen.

Megaplan voor minigebied

Er worden allerlei maatregelen voorgesteld zoals het aanleggen van paden voor verschillend gebruikers, het verwijderen van bomen, het aanleggen van een vogelhut tot en met het omzetten van bos in moerasland. Je zou als je de brochure leest bijna denken dat het om een hele provincie ging. Het gaat hier om een kleine postzegel in de provincie Zuid Holland, waar best iets verbeterd kan worden, maar ruimtelijk zijn de mogelijkheden beperkt tot kleine verbeteringen aan het heel smalle strookje rond de golfbaan, en misschien iets meer maatregelen op de Strengen en de Tengnagel, waar echter de natuur om bescherming tegen te veel recreatie vraagt.

De opstellers begrijpen niet wat natuur is

In de brochure wordt het samengaan van recreatie en natuur tot dogma verheven. Je krijgt de indruk dat de opstellers niet begrijpen wat natuur is en zeker niet dat een te grote recreatiedruk de natuur zal schaden. De beelden in de brochure geven een indruk van sterke toename van (luidruchtige) recreatie.  Geen woord over wat dit voor de natuur kan betekenen.

Met de wensen van de gebruikers is geen rekening gehouden

En voor wie wordt dit allemaal gedaan? De brochure vermeldt dat de visie mede de uitkomst is van een evenwichtig proces van participatie. Dat is helaas niet waar.

Met de wensen van belangrijke gebruikers en belanghebbenden is geen rekening gehouden. De duidelijke uitkomsten van een enquête onder de gebruikers zijn niet in de visieschets terug te vinden.

Pure fantasie zonder informatie

Ik heb vandaag vier uur besteed aan het bestuderen van de brochure. Als mij nu iemand vraagt, wat er in staat, dan heb ik geen echt antwoord. Eigenlijk staat er niets in, behalve een visieschets die op geen enkele duidelijke doelstelling en harde informatie is gebaseerd. Pure fantasie opgehangen aan dure volzinnen. Meer is het niet.

Ik heb de brochure zin voor zin bekeken en becommentarieerd. Bovendien heb ik commentaar geleverd op de suggestieve beelden in de brochure. Reacties op mijn commentaar zijn meer dan welkom.

Download mijn volledige commentaar (PDF)

Download brochure (PDF)

Geef een reactie