In gesprek met de projectleider

Mijn E-mail van 29-01-2018

Geachte Heer Van Dijk,

Op 23 januari organiseerde u, of althans de gemeente Teylingen, een informatieavond voor uw project Kagerzoom. De waarschuwingstijd voor deze informatieavond was 8 dagen, terwijl dit een heel, heel belangrijk onderwerp is voor de mensen woonachtig in de Merenwijk. Zelf heb ik de indruk, dat deze uitnodiging pas werd verstuurd, nadat ik u op 14 januari een mail over deze zaak heb gestuurd. Dit gevoel wordt nog eens sterk aangewakkerd door het late tijdstip van verzenden van de uitnodiging op 15 januari, n.l. niet tijdens gewone werkuren, maar tegen half negen in de avond. Het geeft het gevoel, dat hoe later we de Merenwijk waarschuwen, des te minder last we van hen zullen hebben. De boeking van het centrum de Regenboog door HLT is toch al in de herfst gebeurd, dus de datum stond toen ook al vast! Maar de belanghebbenden op de hoogte stellen, dat gebeurde dus niet!

Dat de HLT weet hoe mensen geïnformeerd  moeten worden, blijkt uit de vooraankondiging voor een zendmast voor mobiele telefonie van de provider Vodafone. Ik kreeg op 13 september jl. de informatie voor een inloop informatie op 9 oktober. Zo kan het dus ook. Overigens staat die antenne niemand in de weg en zal hij veel goeds gaan doen voor met name mensen in Warmond.

Uw plan om de Kagerzoom naar uw hand te zetten stuit natuurlijk op veel weerstand bij de Merenwijkers en dat werd natuurlijk ook verwacht. Ik geloof niet dat u en de uwen zo naïef zijn, dat dit niet werd verwacht. Het plan zoals dat werd gepresenteerd, lijkt te steunen op een gedegen onderzoek (“Dit ontwikkelplan is gemaakt voor en door gebruikers en belanghebbenden: inwoners, omwonenden uit de Merenwijk …….”), maar de opkomst en de stemming in het centrum de Regenboog gaf duidelijk aan, dat de mooie woorden in de presentatie niet kloppen met de realiteit: de inwoners, omwonenden uit de Merenwijk waren duidelijk verrast door deze drastische plannen. Van de grote aantallen mensen die op de enquête van Teylingen hebben gereageerd, is duidelijk een a-selecte groep ondemocratisch gebruikt voor de ontwikkeling van deze plannen en het is nog maar de vraag of er werkelijk naar dit “selecte” gezelschap is geluisterd.

De plannen van u en de andere medewerkers van Arcadis doen geloven, dat iedereen kan gaan genieten, maar realiseert u zich dat de fietsende recreant helemaal niet geniet van dat loslopende vee en zijn uitwerpselen op zijn toeristische route. En de recreant die graag een rondje Kagerzoom wandelt, hardloopt of skeelert, komt ook bedrogen uit, want de route is door dezelfde uitwerpselenbarrière ongeschikt gemaakt voor hun recreatie. De ouderen en gehandicapten staan helemaal in hun hemd, want zij kunnen eigenlijk nergens meer terecht in de vernieuwde Kagerzoom, maar onder de ontwerpers zullen wel geen ouderen en gehandicapten zijn! Dat plan voor loslopend vee is toch een plan dat meer beperkingen voor de recreant opwerpt, dan dat het een verrijking oplevert!

Met mij zijn vele Merenwijkers blij, dat ze zich konden laten horen op die avond van 23 januari. Maar met mij vragen zij zich ook af, of al die gele papiertjes wel worden gebruikt, of dat ze een mooi gebaar vormen waar niets mee gebeurt. Wij zijn in het voortraject al zo gepasseerd, dat deze mogelijkheid van suggesties ook heel goed een loos gebaar kan zijn. Wie weet en hoe kunnen we het weten? Het vertrouwen is toch al geschonden.

Mag ik u wijzen op de website www.houdkagerzoommooi.nl voor een scala van meningen van Merenwijkers. Ik hoop dat u er uw voordeel mee doet, een voordeel dat past in de wens van de bewoners van de Merenwijk. Het geld dat de gemeente gekregen heeft van de provincie, kan veel beter worden gebruikt voor een echt waardevolle kwaliteitsimpuls. Dat geld kan b.v. gebruikt worden voor het onderhoud van de huidige faciliteiten, zoals onderhoud van het huidige fietspad, de afwatering van het bestaande fietspad, het onderhoud van de bomen en plaatsing van wat meer afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan. Ook een kleine uitbreiding van het aantal bankjes met een prullenbak op Kagerzoom zou een verbetering zijn.

Het kan natuurlijk zijn, dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Graag krijg ik van u antwoord op de vragen, problemen, of situaties, die ik in deze mail aan de orde heb gesteld.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Het antwoord van de projectleider is nog niet openbaar

De heer van Dijk heeft een persoonlijk antwoord gestuurd, maar staat niet toe dat dat op de website wordt geplaatst.

_____

Geef een reactie