Warner Borgeld: Reactie Kagerzoom

From: Warner Borgeld
Sent: Wednesday, February 21, 2018 1:21 PM
To: Bart van Dijk ; info@hltsamen.nl
Subject: Reactie Kagerzoom

 

Geachte Heer/Mevrouw, Geachte Heer Van Dijk,

Bijgaand treft u mijn reactie aan op de plannen voor Kagerzoom. Ik heb niet de indruk, dat de Teylinger plannen bijdragen aan een betere natuur of betere recreatie. Het gebied leent zich niet voor commerciële recreatie en de huidige recreant wil ook helemaal geen kinderboerderijachtige situaties of – taferelen. We hebben al een kinderboerderij in de wijk en daar is het heel goed en veilig toeven met de kinderen.

Graag verwijs ik u naar mijn reactie en ik spreek ook de wens uit, dat dit keer wel goed wordt geluisterd en gehandeld naar de burgers die genieten van dit gebied. Die indruk is tot nog toe nog niet aanwezig.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Bijlagen:

2018-2-21 Commentaar naar Teylingen

2018-2-21 Voorstellen voor verbetering van Kagerzoom

 

Een onbegrijpelijk slecht plan

De plannen om de dijk ten noorden van de Merenwijk weg te halen vind ik onbegrijpelijk. Die dijk is een prachtige, landschappelijke scheiding tussen de rand van de stad en het open veld. Mooier kan je zo’n overgang niet bedenken. Het geeft ook de Leidenaars hun privacy, maar ook de wandelaars en fietsers hebben zo een soort van privacy.

Wat een slechte gedachte om de hekken weg te halen, wildroosters te plaatsen en de dieren er vrij los te laten lopen. Hebben deze plannenbedenkers wel eens aan ouderen en gehandicapten gedacht. Vast niet!

Teylingen propageert: Breng de natuur naar de mens toe. Zie je het voor je. Dieren die al jaren niet door het publiek mogen worden gevoerd, lopen nu samen met dat publiek in hetzelfde terrein! Groepen fietsers die op het fietspad worden gehinderd door de uitwerpselen van de dieren. Zie je het voor je? Op de racefiets zonder spatbord door een koeienvlaai. Dan komt de natuur wel heel erg naar je toe. Met dit plan jaag je de natuur weg en ook de recreatie wordt belemmerd.

Ik vind dit plan van Teylingen een slecht plan en het kost een hoop gemeenschapsgeld. Daar moet niet mee worden gesmeten! Daar moet heel zorgvuldig mee worden omgegaan. Niet alles hoeft op! En zeker niet aan een eenpersoons uitkijktoren op een plaats waar geen dagjestoerist komt. Wat een flauwe kul zo’n uitkijktoren.

Als er toch wat aan Kagerzoom moet worden gedaan, onderhoud het gebied dan eens!! We hoeven niet steeds wat nieuws te bedenken, maar doe eens wat aan onderhoud! Plaats voldoende vuilnisbakjes en plaats hier en daar een extra bankje. Laat die vuilnisbakjes ook vaak genoeg legen. Doe wat aan het regenwater dat in grote plassen op het pad blijft staan. Vlak bij de drivingrange van Kagerzoom is wel ruimte voor een picnictafel of zo. Daar hebben de mensen wat aan. Hier en daar rond het golfterrein van Kagerzoom kunnen wel wat bomen worden geplant, dat is beter dan omzagen. Als er dan nog geld over is, onderhoud het pad in de Kagerzoom. Dat asfalt is op veel plaatse helemaal versleten.

Hartelijke groet,

Anne Marie

Een doorgaande autoweg?

We zijn het helemaal eens met de stelling, dat de Kagerzoom moet blijven, zoals die is. En dat de folder van de gemeente Teylingen vol loze kreten en tegenstrijdigheden zit. En dat menging van vee met fietsers en wandelaars onwenselijke situaties oplevert.

De grootste angst, die mijn man en ik hebben, is, dat er op termijn een doorgaande autoweg aangelegd gaat worden. Wij zien verschillende aanwijzingen, dat, via een omweg, die aanleg daarvan, zowel van de gemeente Teylingen, maar wellicht ook van de gemeente Leiden, het uiteindelijke doel is.

Ik heb de websites van de gemeente Leiden en die van Teylingen uitvoerig doorgespit, en kom daar regelmatig tegen, dat de (grote) wens en noodzaak is om het Singelpark in Leiden een goede verbinding te geven met het Plassengebied ten Noorden van Leiden. Zowel de gemeente Leiden als Teylingen willen aan de randen van hun gemeenten recreatiegebieden aanleggen in bestaande natuur. En wel zodanig, dat het mogelijkheden biedt aan allerlei soorten middenstand. Zij zijn alleen bereid dáár geld in te steken, niet in natuurbehoud.

De eerste aanwijzing, dat de Kagerzoom bereikbaar moet gaan worden voor auto’s, zien wij in het aanleggen van de “calamiteitenroute” vanaf het bedrijventerrein Teylingen (bij Dekker) via het fietspad naar de ringweg van de Merenwijk. Wij zijn in de “Duinen” eerste bewoner, dus vanaf 1974, en nooit is er behoefte geweest aan zo’n uitgang. Nu is die in korte tijd aangelegd en we hebben geconstateerd, dat, tot voor kort (ik heb de afgelopen weken niet meer gekeken), er geen verbodsborden voor auto’s zijn aangebracht en het paaltje in het midden van de uit/toegang met gemak links- en rechtsom door auto’s gepasseerd wordt. We hebben de gemeente Teylingen hierop schriftelijk gewezen, maar nooit bericht terugontvangen, dat de borden geplaatst zijn.

Maar doorslaggevend is uiteindelijk toch de informatie, die we op de websites van beide gemeenten hebben aangetroffen. Het mogelijk aanleggen van een doorgaande weg. In dat geval wordt dan ook de mogelijkheid geschapen, dat autoverkeer vanaf de A4 de route door de Merenwijk als sluiproute gaat gebruiken om snel op de A44 te komen (en omgekeerd natuurlijk ook). We moeten er niet aan denken.

Bijgaand doe ik een document, waarin ik enkele teksten heb opgenomen (gekopieerd) vanaf de websites van de gemeenten Teylingen en Leiden.

Met vriendelijke groeten,
Cécile en Rino Verhoeven
Leiden

Suggesties voor een beter proces

Heden verzonden via de website van het Kagerzoomproject.

Procesfouten leiden tot wantrouwen

Het discussieproces rond de vormgeving van het Kagerzoomgebied loopt niet goed. Dat is jammer, want er zijn best veel maatregelen die door (bijna) alle partijen als zinvolle verbeteringen zullen worden gezien. Maar er zijn ernstige fouten in het proces rond dit project gemaakt. Als gevolg daarvan is er nogal wat wantrouwen ontstaan, vooral aan de kant van de bewoners aan de rand van de Merenwijk en aan de kant van verschillende ‘gebruikers’ zoals hondenbezitters, wandelaars en fietsers. Nu weet u ook wel dat het herstellen van beschaamd vertrouwen ongeveer tien keer zoveel tijd kost als het ooit gekost heeft om het te creëren.

Het kan beter

Toch geef ik  u de volgende ideeën ter overweging:

Openheid

Wees volledig open over de alle informatie die in dit proces uitgewisseld wordt:

  • alle verslagen van elk overleg, de identiteit van de uitgenodigde deelnemers en alle behandelde stukken op de website van het project. Doet u dat niet, dan gaat men snel denken dat er geheimzinnige processen op de achtergrond spelen.
  • laat alle reacties die via de website binnenkomen integraal aan iedereen zien, zoals bij de meeste van dit soort websites gebruikelijk is. Op die manier weten de ‘insprekers’ ook van elkaar welke standpunten er worden ingenomen. Doet u dat niet, dan ontstaat de indruk dat u de vrije hand wilt hebben in het samenvatten en selecteren van reacties en dat u gewoon weglaat wat u niet bevalt.
  • Maak inzichtelijk hoe u met de ‘gele briefjes’ van discussiebijeenkomsten omgaat. Doet u dat niet, dan wordt er snel gedacht: die gooien de briefjes weg die niet in hun straatje passen.

 

Concrete taal

Beantwoord concrete vragen met concrete antwoorden:

  • Als mensen op details van de visieschets reageren (zoals de aanleg van een pad, de verlaging van een dijk, het natmaken van een gebied), geef dan ook een concreet antwoord en volsta niet met de dooddoener “Dit is maar een heel voorlopige visie. Dit is nog geen plan. Dus u hoeft zich nergens zorgen over te maken.” Anders neemt het wantrouwen hand over hand toe en wordt er al snel gedacht: “die lui in Teylingen verbergen zich achter wollige taal en intussen worden er vergaande besluiten voorbereid.”
  • Geef in uw antwoorden aan op welke informatie, welke doelstellingen, vooronderstellingen en redeneringen de (details in de) visieschets zijn gebaseerd. Nu ontstaat de indruk dat er helemaal geen duidelijke doelstellingen en duidelijke informatie bestaan. Men voelt zich uitgeleverd aan totale willekeur.

Als u (uw projectleider) zich aan deze suggesties houdt, dan zult u verbaasd zijn over hoe snel alle partijen het eens kunnen worden. Doet u dat niet, dan zullen er nog veel meer en nog wildere indianenverhalen ontstaan. Er zal gezegd worden dat er machtige financiële belangen en carrières van politici op de achtergrond spelen, dat het plan al tot in de kleinste details vastligt en dat het met wat schijnoverleg nog even doorgedrukt moet worden.

Of kiest u voor het creëren van nog meer wantrouwen?

Het huidige projectmanagement is een uitstekend recept voor het creëren van wantrouwen. Wilt u dat?

Is het gedaan met de privacy?

Uit mijn brief aan de Wethouders Damen en Strijk

 

Geachte mevrouw Damen en mijnheer Strijk,

De plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen raken de privacy en de mobiliteit van de Merenwijkers. Ik vroeg ik mij af, hoe het mogelijk is dat de gemeente Teylingen zo “te keer” kan gaan in de Kagerzoom, een gebied dat menig Merenwijker als zijn of haar “achtertuin” ziet. Is een deel van Kagerzoom niet Leids? Hoe komt het dan, dat de bewoners niet zijn geïnformeerd door de gemeente Leiden?

Gedaan met de privacy?

In de Teylinger plannen wordt de dijk direct ten noorden van de Merenwijk geslecht en worden gezonde populieren gekapt. Die dijk is in de tweede helft van de vorige eeuw aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was. Navraag bij het Hoogheemraadschap wijst uit, dat deze dijk bij hen niet meer als dijk functioneert, maar als peilscheiding tussen twee water niveaus. Voor de bewoners van de “Duinen, Dalen, Forellen en Karpers” is deze dijk wel functioneel, namelijk als een borg voor privacy. Deze privacy is in de zeventiger/tachtiger jaren aan deze bewoners gegarandeerd. Een gepland fietspad op de dijk is door deze garantie achter de dijk aangelegd. In het plan van de gemeente Teylingen wordt deze verworven privacy ernstig geweld aangedaan.

Gebruikers willen rust en ruimte

In september 2016 heeft de gemeente Teylingen een enquête over dit gebied georganiseerd en ongeveer 95% van de respondenten waren woonachtig in de Merenwijk. In de antwoorden van deze enquête is de wens naar voren bracht van rust en ruimte in het landschap van Kagerzoom. De gemeente Teylingen wil echter het geheel op de schop nemen. Het organiseren van een enquête was natuurlijk een prachtig initiatief van Teylingen, maar dat bindt hen natuurlijk wel tot iets. Nadien zijn wij Merenwijkers heel laat pas op 23 januari door Teylingen in het Regenboogcentrum op de hoogte gebracht van hun nieuwe plannen rond Kagerzoom. Plannen die totaal afwijken van de wens van de gebruiker en totaal afwijken van het resultaat van de enquête. Hierdoor groeit het protest in de wijk. De aangehangen brief hebben we op 12 februari ontvangen en gelukkig kunnen we weer onze wensen kenbaar maken. Maar of er naar ons wordt geluisterd, is maar afwachten.

Kwaliteitsimpuls?

Elke ochtend fietsen forensen en ouders met schoolkinderen via het Joppepad aan de noordrand van de Merenwijk door de Kagerzoom naar hun werk en school en dat is een vlotte, leuke en veilige route. In het weekend wordt deze route veel gebruikt door recreërende fietsers.

De gemeente Teylingen heeft echter plannen om de natuur in de Kagerzoom hier met een “kwaliteitsimpuls” te ontwikkelen en, volgens hun plan, de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied de komende jaren te versterken en te beschermen. Dat versterken van de natuur moet je wel met een korrel zout nemen, een flinke korrel zelfs! We hebben hier in de Merenwijk veel argwaan tegen de plannen, want de Kagerzoom ligt vlak achter onze wijk.

Nu beren op de weg, straks koeien!

Ik vrees voor de begaanbaarheid van het pad achter onze wijk, het Joppepad. Als ik het goed heb begrepen, wil men het hek tussen het fietspad en de dijk weghalen waardoor de beesten, die normaal gesproken achter het hek grazen, in het plan vrij mogen rondlopen tussen wildroosters. Dus de kans bestaat, dat de fietser een koe tegenkomt op zijn of haar pad. En als het geen koe is, dan is het misschien wel zijn of haar “visitekaartje”. Kortom het Teylinger plan beperkt en frustreert de fietser in grote mate.

Dan heb ik het nog niet gehad over andere gebruikers van het Joppepad, zoals ouderen die minder goed ter been zijn, voor wie een wildrooster een onoverkoombare barrière is, of mensen met een kinderwagen of een rollator. Zo’n rollator gebruik je ook in huis en dat bevordert de hygiëne natuurlijk niet! Ook jongeren die lekker om de golfbaan willen skeeleren of hardlopers worden gefrustreerd door roosters en vlaaien.

Samenvatting

De plannen van de gemeente Teylingen bedreigen de privacy van de bewoners aan de noordrand van de Merenwijk, beperken de mobiliteit van de gebruikers van het Joppepad en komt de natuur van de Kagerzoom niet ten goede. Het plan staat haaks op de uitkomst van de enquête van 2016.

 

Informatief.

Qua informatie kan ik u verwijzen naar de zeer informatieve site www.houdkagerzoommooi.nl of de site van Teylingen www.kagerzoom.info.

Ik hoop dat ik u juist heb geïnformeerd en ik hoop dat u als politicus wat kan doen aan deze vreemde en voor de Merenwijkers ongewenste ontwikkeling.

Ik hoop dat u wat heeft aan deze mail, want nu zijn er weer ‘beren’ op de weg en straks koeien!

Met vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Rivierforel 47

2318MG Leiden

 

P.S.
Een soortgelijk schrijven heb ik op 9 februari 2018 aan de Fietsersbond Leiden toegezonden.
Brief aan de Fietsersbond