Suggesties voor een beter proces

Heden verzonden via de website van het Kagerzoomproject.

Procesfouten leiden tot wantrouwen

Het discussieproces rond de vormgeving van het Kagerzoomgebied loopt niet goed. Dat is jammer, want er zijn best veel maatregelen die door (bijna) alle partijen als zinvolle verbeteringen zullen worden gezien. Maar er zijn ernstige fouten in het proces rond dit project gemaakt. Als gevolg daarvan is er nogal wat wantrouwen ontstaan, vooral aan de kant van de bewoners aan de rand van de Merenwijk en aan de kant van verschillende ‘gebruikers’ zoals hondenbezitters, wandelaars en fietsers. Nu weet u ook wel dat het herstellen van beschaamd vertrouwen ongeveer tien keer zoveel tijd kost als het ooit gekost heeft om het te creëren.

Het kan beter

Toch geef ik  u de volgende ideeën ter overweging:

Openheid

Wees volledig open over de alle informatie die in dit proces uitgewisseld wordt:

 • alle verslagen van elk overleg, de identiteit van de uitgenodigde deelnemers en alle behandelde stukken op de website van het project. Doet u dat niet, dan gaat men snel denken dat er geheimzinnige processen op de achtergrond spelen.
 • laat alle reacties die via de website binnenkomen integraal aan iedereen zien, zoals bij de meeste van dit soort websites gebruikelijk is. Op die manier weten de ‘insprekers’ ook van elkaar welke standpunten er worden ingenomen. Doet u dat niet, dan ontstaat de indruk dat u de vrije hand wilt hebben in het samenvatten en selecteren van reacties en dat u gewoon weglaat wat u niet bevalt.
 • Maak inzichtelijk hoe u met de ‘gele briefjes’ van discussiebijeenkomsten omgaat. Doet u dat niet, dan wordt er snel gedacht: die gooien de briefjes weg die niet in hun straatje passen.

 

Concrete taal

Beantwoord concrete vragen met concrete antwoorden:

 • Als mensen op details van de visieschets reageren (zoals de aanleg van een pad, de verlaging van een dijk, het natmaken van een gebied), geef dan ook een concreet antwoord en volsta niet met de dooddoener “Dit is maar een heel voorlopige visie. Dit is nog geen plan. Dus u hoeft zich nergens zorgen over te maken.” Anders neemt het wantrouwen hand over hand toe en wordt er al snel gedacht: “die lui in Teylingen verbergen zich achter wollige taal en intussen worden er vergaande besluiten voorbereid.”
 • Geef in uw antwoorden aan op welke informatie, welke doelstellingen, vooronderstellingen en redeneringen de (details in de) visieschets zijn gebaseerd. Nu ontstaat de indruk dat er helemaal geen duidelijke doelstellingen en duidelijke informatie bestaan. Men voelt zich uitgeleverd aan totale willekeur.

Als u (uw projectleider) zich aan deze suggesties houdt, dan zult u verbaasd zijn over hoe snel alle partijen het eens kunnen worden. Doet u dat niet, dan zullen er nog veel meer en nog wildere indianenverhalen ontstaan. Er zal gezegd worden dat er machtige financiële belangen en carrières van politici op de achtergrond spelen, dat het plan al tot in de kleinste details vastligt en dat het met wat schijnoverleg nog even doorgedrukt moet worden.

Of kiest u voor het creëren van nog meer wantrouwen?

Het huidige projectmanagement is een uitstekend recept voor het creëren van wantrouwen. Wilt u dat?

Een plan zonder doel – een brochure zonder inhoud

De brochure van de gemeente Teylingen

Een startpunt voor huidige discussie over de toekomst van de Kagerzoom is de brochure die de gemeente Teylingen door Arcadis en Bureau Bolwerk heeft laten maken. De brochure bevat een heel globale visieschets die elementen van de gebiedsontwikkeling schildert. Ik heb de brochure maar eens heel zorgvuldig gelezen en kom tot nogal schokkende conclusies.

Download mijn volledige commentaar

Een plan zonder richting

Nergens is de doelstelling van de voorgestelde ontwikkeling duidelijk omschreven. Veel verder dan algemeenheden over een “kwaliteitsimpuls” en “het gebied voor mooier te maken voor iedereen die er woont, werkt en geniet” komt de visieschets niet. De vraag “waarom is dit nodig?” wordt nergens beantwoord.

Een plan zonder startpunt

Je zou toch verwachten dat een verbeteringsplan begint met een inventarisatie van de huidige situatie. Wat zijn op dit moment de recreatiewaarden en voor welke gebruikers? Welke natuurwaarden bevinden zich waar in het gebied?  Met welke ontwikkelingen dient er rekening worden gehouden? Geen enkele van deze vragen wordt beantwoord. Dat is ernstig, want op die manier wordt voorbij gegaan aan het vele moois dat er nu is en juist door verkeerde maatregelen kan verdwijnen. Wie niet weet waar hij is, kan nooit een route bepalen.

Megaplan voor minigebied

Er worden allerlei maatregelen voorgesteld zoals het aanleggen van paden voor verschillend gebruikers, het verwijderen van bomen, het aanleggen van een vogelhut tot en met het omzetten van bos in moerasland. Je zou als je de brochure leest bijna denken dat het om een hele provincie ging. Het gaat hier om een kleine postzegel in de provincie Zuid Holland, waar best iets verbeterd kan worden, maar ruimtelijk zijn de mogelijkheden beperkt tot kleine verbeteringen aan het heel smalle strookje rond de golfbaan, en misschien iets meer maatregelen op de Strengen en de Tengnagel, waar echter de natuur om bescherming tegen te veel recreatie vraagt.

De opstellers begrijpen niet wat natuur is

In de brochure wordt het samengaan van recreatie en natuur tot dogma verheven. Je krijgt de indruk dat de opstellers niet begrijpen wat natuur is en zeker niet dat een te grote recreatiedruk de natuur zal schaden. De beelden in de brochure geven een indruk van sterke toename van (luidruchtige) recreatie.  Geen woord over wat dit voor de natuur kan betekenen.

Met de wensen van de gebruikers is geen rekening gehouden

En voor wie wordt dit allemaal gedaan? De brochure vermeldt dat de visie mede de uitkomst is van een evenwichtig proces van participatie. Dat is helaas niet waar.

Met de wensen van belangrijke gebruikers en belanghebbenden is geen rekening gehouden. De duidelijke uitkomsten van een enquête onder de gebruikers zijn niet in de visieschets terug te vinden.

Pure fantasie zonder informatie

Ik heb vandaag vier uur besteed aan het bestuderen van de brochure. Als mij nu iemand vraagt, wat er in staat, dan heb ik geen echt antwoord. Eigenlijk staat er niets in, behalve een visieschets die op geen enkele duidelijke doelstelling en harde informatie is gebaseerd. Pure fantasie opgehangen aan dure volzinnen. Meer is het niet.

Ik heb de brochure zin voor zin bekeken en becommentarieerd. Bovendien heb ik commentaar geleverd op de suggestieve beelden in de brochure. Reacties op mijn commentaar zijn meer dan welkom.

Download mijn volledige commentaar (PDF)

Download brochure (PDF)

Nog meer waanzin

Ik wil hierbij nog even de aandacht vestigen op nog meer bedreigingen. Aan de rand van het park zouden flats van 30 etages moeten verrijzen. Te gek voor woorden.

Uit een mail van  Ant Brandenburg:

“… ….

De gemeente moet beseffen hoeveel mensen in de wijk het niet met de plannen eens zijn.

Wat kun je doen als je het niet met de bouw in ons groene hart eens bent?
• Zet je naam op de maillijst via het formulier op http://merenwijk.info/contact/ (in 1e zin).
• Geef zichtbaar je mening op de site: http://merenwijk.info/geef-je-mening/
• Informeer anderen. Praat erover, stuur een mail of deel info uit. Op de site vind je informatie. (http://merenwijk.info/informatie/informeer-anderen/)”

 

Reactie van Reinier de Man op de plannen van Teylingen

Inleiding

Dit is mijn eerste snelle reactie op de ondoordachte plannen van de gemeente Teylingen. Ik reageer zowel op de zin en onzin van het plan als geheel als op de rampzalige gevolgen die dit plan voor de bewoners aan de rand van de Merenwijk kan krijgen. Ik zal deze stellingname nog verder uitwerken en onderbouwen in de naaste toekomst.

Reinier de Man,
Rivierforel 45, 2318 MG  Leiden
tel. 071-523 6237 mobiel 06-5316 544
e-mail reinier@rdeman.nl

Algemeen

Rust en natuurlijke ruimte staan centraal
 1. Wij hebben te laat kennis genomen van een plan dat tot onze verbazing  al een tijd in ontwikkeling blijkt te zijn.
 2. Het gaat om de verdere ontwikkeling van natuur- en recreatiewaarden, ook met het oog op meer bezoekers in de naaste toekomst.
 3. Leveren de plannen een verbetering t.o.v. de huidige situatie? Dat is de vraag. Om die vraag te beantwoorden, moeten twee andere vragen eerst beantwoord worden:
  • wat zijn de doelstellingen waaraan wij verbeteringen/verslechteringen afmeten?
  • wat is, in het licht van deze doelstellingen de huidige waarde?
 4. De doelstellingen, breed gedragen door de huidige ‘gebruikers’ van het gebied hebben alle te maken met het behoud (of eventueel verbetering) van rust en natuurlijke ruimte.
 5. Het huidige gebied is uniek in dat opzicht:
  • vlakbij een stedelijk gebied een uniek gebied: mooie natuur en veel ruimte, waar de huidige ‘gebruikers’ (wandelaars met of zonder hond, fietsers, vogelaars, etc.) met volle teugen van kunnen genieten;
  • hoge natuurwaarde: ijsvogels vliegen vlak langs de merenwijk, blauwborstjes in de strengen, groene spechten die zich tegoed doen aan mieren op de dijk langs de merenwijk, etc.

“Reactie van Reinier de Man op de plannen van Teylingen” verder lezen