Is het gedaan met de privacy?

Uit mijn brief aan de Wethouders Damen en Strijk

 

Geachte mevrouw Damen en mijnheer Strijk,

De plannen voor het oppimpen van de Kagerzoom door de gemeente Teylingen raken de privacy en de mobiliteit van de Merenwijkers. Ik vroeg ik mij af, hoe het mogelijk is dat de gemeente Teylingen zo “te keer” kan gaan in de Kagerzoom, een gebied dat menig Merenwijker als zijn of haar “achtertuin” ziet. Is een deel van Kagerzoom niet Leids? Hoe komt het dan, dat de bewoners niet zijn geïnformeerd door de gemeente Leiden?

Gedaan met de privacy?

In de Teylinger plannen wordt de dijk direct ten noorden van de Merenwijk geslecht en worden gezonde populieren gekapt. Die dijk is in de tweede helft van de vorige eeuw aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was. Navraag bij het Hoogheemraadschap wijst uit, dat deze dijk bij hen niet meer als dijk functioneert, maar als peilscheiding tussen twee water niveaus. Voor de bewoners van de “Duinen, Dalen, Forellen en Karpers” is deze dijk wel functioneel, namelijk als een borg voor privacy. Deze privacy is in de zeventiger/tachtiger jaren aan deze bewoners gegarandeerd. Een gepland fietspad op de dijk is door deze garantie achter de dijk aangelegd. In het plan van de gemeente Teylingen wordt deze verworven privacy ernstig geweld aangedaan.

Gebruikers willen rust en ruimte

In september 2016 heeft de gemeente Teylingen een enquête over dit gebied georganiseerd en ongeveer 95% van de respondenten waren woonachtig in de Merenwijk. In de antwoorden van deze enquête is de wens naar voren bracht van rust en ruimte in het landschap van Kagerzoom. De gemeente Teylingen wil echter het geheel op de schop nemen. Het organiseren van een enquête was natuurlijk een prachtig initiatief van Teylingen, maar dat bindt hen natuurlijk wel tot iets. Nadien zijn wij Merenwijkers heel laat pas op 23 januari door Teylingen in het Regenboogcentrum op de hoogte gebracht van hun nieuwe plannen rond Kagerzoom. Plannen die totaal afwijken van de wens van de gebruiker en totaal afwijken van het resultaat van de enquête. Hierdoor groeit het protest in de wijk. De aangehangen brief hebben we op 12 februari ontvangen en gelukkig kunnen we weer onze wensen kenbaar maken. Maar of er naar ons wordt geluisterd, is maar afwachten.

Kwaliteitsimpuls?

Elke ochtend fietsen forensen en ouders met schoolkinderen via het Joppepad aan de noordrand van de Merenwijk door de Kagerzoom naar hun werk en school en dat is een vlotte, leuke en veilige route. In het weekend wordt deze route veel gebruikt door recreërende fietsers.

De gemeente Teylingen heeft echter plannen om de natuur in de Kagerzoom hier met een “kwaliteitsimpuls” te ontwikkelen en, volgens hun plan, de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied de komende jaren te versterken en te beschermen. Dat versterken van de natuur moet je wel met een korrel zout nemen, een flinke korrel zelfs! We hebben hier in de Merenwijk veel argwaan tegen de plannen, want de Kagerzoom ligt vlak achter onze wijk.

Nu beren op de weg, straks koeien!

Ik vrees voor de begaanbaarheid van het pad achter onze wijk, het Joppepad. Als ik het goed heb begrepen, wil men het hek tussen het fietspad en de dijk weghalen waardoor de beesten, die normaal gesproken achter het hek grazen, in het plan vrij mogen rondlopen tussen wildroosters. Dus de kans bestaat, dat de fietser een koe tegenkomt op zijn of haar pad. En als het geen koe is, dan is het misschien wel zijn of haar “visitekaartje”. Kortom het Teylinger plan beperkt en frustreert de fietser in grote mate.

Dan heb ik het nog niet gehad over andere gebruikers van het Joppepad, zoals ouderen die minder goed ter been zijn, voor wie een wildrooster een onoverkoombare barrière is, of mensen met een kinderwagen of een rollator. Zo’n rollator gebruik je ook in huis en dat bevordert de hygiëne natuurlijk niet! Ook jongeren die lekker om de golfbaan willen skeeleren of hardlopers worden gefrustreerd door roosters en vlaaien.

Samenvatting

De plannen van de gemeente Teylingen bedreigen de privacy van de bewoners aan de noordrand van de Merenwijk, beperken de mobiliteit van de gebruikers van het Joppepad en komt de natuur van de Kagerzoom niet ten goede. Het plan staat haaks op de uitkomst van de enquête van 2016.

 

Informatief.

Qua informatie kan ik u verwijzen naar de zeer informatieve site www.houdkagerzoommooi.nl of de site van Teylingen www.kagerzoom.info.

Ik hoop dat ik u juist heb geïnformeerd en ik hoop dat u als politicus wat kan doen aan deze vreemde en voor de Merenwijkers ongewenste ontwikkeling.

Ik hoop dat u wat heeft aan deze mail, want nu zijn er weer ‘beren’ op de weg en straks koeien!

Met vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Rivierforel 47

2318MG Leiden

 

P.S.
Een soortgelijk schrijven heb ik op 9 februari 2018 aan de Fietsersbond Leiden toegezonden.
Brief aan de Fietsersbond

 

In gesprek met de projectleider

Mijn E-mail van 29-01-2018

Geachte Heer Van Dijk,

Op 23 januari organiseerde u, of althans de gemeente Teylingen, een informatieavond voor uw project Kagerzoom. De waarschuwingstijd voor deze informatieavond was 8 dagen, terwijl dit een heel, heel belangrijk onderwerp is voor de mensen woonachtig in de Merenwijk. Zelf heb ik de indruk, dat deze uitnodiging pas werd verstuurd, nadat ik u op 14 januari een mail over deze zaak heb gestuurd. Dit gevoel wordt nog eens sterk aangewakkerd door het late tijdstip van verzenden van de uitnodiging op 15 januari, n.l. niet tijdens gewone werkuren, maar tegen half negen in de avond. Het geeft het gevoel, dat hoe later we de Merenwijk waarschuwen, des te minder last we van hen zullen hebben. De boeking van het centrum de Regenboog door HLT is toch al in de herfst gebeurd, dus de datum stond toen ook al vast! Maar de belanghebbenden op de hoogte stellen, dat gebeurde dus niet!

Dat de HLT weet hoe mensen geïnformeerd  moeten worden, blijkt uit de vooraankondiging voor een zendmast voor mobiele telefonie van de provider Vodafone. Ik kreeg op 13 september jl. de informatie voor een inloop informatie op 9 oktober. Zo kan het dus ook. Overigens staat die antenne niemand in de weg en zal hij veel goeds gaan doen voor met name mensen in Warmond.

Uw plan om de Kagerzoom naar uw hand te zetten stuit natuurlijk op veel weerstand bij de Merenwijkers en dat werd natuurlijk ook verwacht. Ik geloof niet dat u en de uwen zo naïef zijn, dat dit niet werd verwacht. Het plan zoals dat werd gepresenteerd, lijkt te steunen op een gedegen onderzoek (“Dit ontwikkelplan is gemaakt voor en door gebruikers en belanghebbenden: inwoners, omwonenden uit de Merenwijk …….”), maar de opkomst en de stemming in het centrum de Regenboog gaf duidelijk aan, dat de mooie woorden in de presentatie niet kloppen met de realiteit: de inwoners, omwonenden uit de Merenwijk waren duidelijk verrast door deze drastische plannen. Van de grote aantallen mensen die op de enquête van Teylingen hebben gereageerd, is duidelijk een a-selecte groep ondemocratisch gebruikt voor de ontwikkeling van deze plannen en het is nog maar de vraag of er werkelijk naar dit “selecte” gezelschap is geluisterd.

De plannen van u en de andere medewerkers van Arcadis doen geloven, dat iedereen kan gaan genieten, maar realiseert u zich dat de fietsende recreant helemaal niet geniet van dat loslopende vee en zijn uitwerpselen op zijn toeristische route. En de recreant die graag een rondje Kagerzoom wandelt, hardloopt of skeelert, komt ook bedrogen uit, want de route is door dezelfde uitwerpselenbarrière ongeschikt gemaakt voor hun recreatie. De ouderen en gehandicapten staan helemaal in hun hemd, want zij kunnen eigenlijk nergens meer terecht in de vernieuwde Kagerzoom, maar onder de ontwerpers zullen wel geen ouderen en gehandicapten zijn! Dat plan voor loslopend vee is toch een plan dat meer beperkingen voor de recreant opwerpt, dan dat het een verrijking oplevert!

Met mij zijn vele Merenwijkers blij, dat ze zich konden laten horen op die avond van 23 januari. Maar met mij vragen zij zich ook af, of al die gele papiertjes wel worden gebruikt, of dat ze een mooi gebaar vormen waar niets mee gebeurt. Wij zijn in het voortraject al zo gepasseerd, dat deze mogelijkheid van suggesties ook heel goed een loos gebaar kan zijn. Wie weet en hoe kunnen we het weten? Het vertrouwen is toch al geschonden.

Mag ik u wijzen op de website www.houdkagerzoommooi.nl voor een scala van meningen van Merenwijkers. Ik hoop dat u er uw voordeel mee doet, een voordeel dat past in de wens van de bewoners van de Merenwijk. Het geld dat de gemeente gekregen heeft van de provincie, kan veel beter worden gebruikt voor een echt waardevolle kwaliteitsimpuls. Dat geld kan b.v. gebruikt worden voor het onderhoud van de huidige faciliteiten, zoals onderhoud van het huidige fietspad, de afwatering van het bestaande fietspad, het onderhoud van de bomen en plaatsing van wat meer afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan. Ook een kleine uitbreiding van het aantal bankjes met een prullenbak op Kagerzoom zou een verbetering zijn.

Het kan natuurlijk zijn, dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Graag krijg ik van u antwoord op de vragen, problemen, of situaties, die ik in deze mail aan de orde heb gesteld.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Het antwoord van de projectleider is nog niet openbaar

De heer van Dijk heeft een persoonlijk antwoord gestuurd, maar staat niet toe dat dat op de website wordt geplaatst.

_____

Warner Borgeld: Het Teylingse plan voor Kagerzoom of Weg met rust en ruimte

Het Teylingse plan voor Kagerzoom, of Weg met rust en ruimte!

door Warner Borgeld

Na het plan voor een grote jachthaven in 2010 in de Broek en Simontjespolder en het aanleggen van een skeelerbaan in 2016 in de Veerpolder, lanceert de gemeente Teylingen nu het plan voor het oppimpen van de Kagerzoom, het natuurlijke recreatiegebied ten noorden van de Merenwijk.

In een enquête in 2016 vraagt de gemeente Teylingen wat men vindt en wat men wil met het gebied Kagerzoom. Dit is een prachtig initiatief van Teylingen om inspraak van de burgers te krijgen. Ongeveer 96% van de mensen die hierop reageren woont in de Merenwijk. Dit geeft wel aan hoe belangrijk de Kagerzoom is voor de Merenwijkers. Zij geven aan dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie van de Kagerzoom: de rust, de ruimte en de natuur in dit gebied. Het is de groene “achtertuin” van de Merenwijk, een ommetjes- en uitwaaigebied waar je geestelijk weer helemaal kan opladen. Wat een goed initiatief van Teylingen om te polsen wat de gebruikers voor de toekomst willen!

Recent wordt bekend dat er nieuwe plannen zijn voor Kagerzoom. Plannen die een directe bedreiging vormen voor de privacy van de bewoners langs de noordrand van de Merenwijk en die verder haaks staan op de wensen van de gebruikers, zoals zij dat hebben aangegeven bij de enquête in 2016. Het is echter niet alleen droefenis! Voor de vogelaars is er gedacht aan een vogelspothut op de Strengen. Dat is natuurlijk prachtig, vooral als de locatie van die hut wordt bepaald in samenspraak met de vogelaars, maar het moet natuurlijk geen “hangplek” worden.

Over het algemeen is dit een oppimpplan dat de rustige natuur moet commercialiseren onder het mom van kwaliteitsimpuls en versterking en bescherming van de bijzondere natuurlijke en recreatieve waarden in het gebied. Alsof invullers van de Teylinger enquête van 2016 en veel andere gebruikers en belanghebbenden behoefte hebben aan deze transformatie. In die enquête over dit gebied hebben zij immers juist aangegeven dat zij kiezen voor het koesteren van de huidige situatie, de rust, de ruimte en de natuur. Dat betekent dus niet dat alles op de schop moet! Weinigen hebben er om gevraagd om zo veel gemeenschapsgeld te investeren in iets dat ze niet willen. Bovendien wordt er al helemaal niet gesproken van een kwaliteitsimpuls van de natuur zelf.

Een van die impulsen in het plan van Teylingen is om de dijk flink te verlagen en de populieren langs het Joppepad te rooien, de hekken daar weg te halen en de doorgangen met wildroosters af te sluiten. Dit betekent dat de dieren van de kinderboerderij daar binnen de roosters vrij kunnen rondlopen en dat recreanten nu niet meer gebonden zijn aan het pad. Dit is een directe bedreiging voor de privacy van de bewoners van de noordrand van de Merenwijk.

Waarom moeten de hekken eigenlijk weg? Wie van de bewoners zou hiervoor hebben gepleit? En wie helpt de ouderen over de wildroosters? Hoe moet dat met een rollator, kinderwagen of scootmobiel?

En waarom moet de dijk eigenlijk weg? Die dijk vormt toch een prachtig, landschappelijke overgang tussen de bebouwing van de stad en het polderlandschap van Kagerzoom. Mooier kan het haast niet in een polder. En kan die dijk eigenlijk zo maar weg? Als ik de recente app “Overstroom ik?” van Rijkswaterstaat bekijk, kan de Merenwijk in het ergste geval 1,5 meter onderwater komen te staan. Dan lijkt het slechten van de dijk een heel onverstandig besluit, immers geeft deze dijk geen bescherming aan de Merenwijk? Die dijk is de peilscheiding in de waterhuishouding achter ons huis! Die dijk is daar in de tachtiger jaren aangelegd, toen de Merenwijk in aanbouw was en een dijk bouw je toch immers niet voor niets! Trouwens eind jaren tachtig is een plan voor een pad op de dijk ook al afgeschoten, want dat pad zou de privacy van de bewoners te veel schaden. Is er sindsdien wat veranderd aan onze behoefte aan onze privacy of ons recht op privacy? Ik denk van niet!!