Dit plan moet absoluut van tafel

 1. Het plan van de gemeente Teylingen/Bart van Dijk ontbeert tot nu toe een rationale: waarom doe je dingen, wat wil je nu eigenlijk bereiken?
 2. Het plan heeft het over beleving, over spannend? Maar wat is dat? Het lijkt iets kunstmatigs om support voor het plan te krijgen. Maar: niemand in de buurt heeft het over meer beleving of meer spannend.
 3. Dus: Luister nu eerst naar de mensen die elke dag gebruik maken van het gebied
  • ga het vee en de mensen niet mengen; dat dient geen enkel doel. Het is niet spannend, het is alleen onhandig.
  • Het is ook geen extra beleving; tenzij je het leuk vindt om elke keer na het wandelen je schoenen te ontdoen van de koeiestront. Wel beleving, maar dan een heel negatieve.
  • het mengen van dieren en mensen op het fietspad leidt er toe dat de helft van het fietspad (namelijk aan de Merenwijk kant) niet meer gebruikt gaat worden voor fietsen; immers: je wilt je fiets niet elke keer schoonmaken. Dat betekent dat op het noordelijke fietspad (langs de Grote Sloot 2x zoveel fietsverkeer gaat plaatsvinden.
  • het mengen betekent ook dat de joggers niet meer een rondje kunnen joggen; je gaat immers niet joggen door de stront
  • het mengen betekent ook dat elke gewone wandelaar minstens de helft van het wandelgebied kwijt raakt; de gewone wandelaar wil niet in de stront wandelen.
  • ik heb nog geen enkel argument gehoord waarom vee en mensen in dit gebied moeten mixen; het is echt volledige onzin. Op dit moment zie je de dieren. Je kunt ze aaien, als ze dicht genoeg bij je staan, maar zij hebben niet echt last van jou en jij niet van hun. Dat is een goede, optimale situatie.
  • Dus: dit plan moet absoluut van tafel: het dient geen enkel doel en verkleint het wandel/jog/fietsgebied drastisch. Echt een flauwekul plan!.
 4. De dijk moet niet toegankelijk worden gemaakt voor mensen; waarom:
  • ze storen het vee
  • het leidt tot privacy verlies van aanwonenden
  • het leidt tot meer onveiligheid en kans op inbraak
  • het biedt geen meerwaarde: vanaf het pad heb je alleen zicht op de tuinen van particulieren;
  • als er per sé een voetpad moet komen legt het dan aan tussen het fietspad en de sloot van de golfbaan/schapenweide.
 5. Het verwijderen van de mooie reeks populieren (zie de officiële tekening) heeft ook geen meerwaarde; het kappen van deze karakteristieke polderrij moet pas gebeuren als er een noodzaak is en dan ook nog gefaseerd. De noodzaak is er nu zeker niet.
 6. Het verlagen van de dijk, waarover is gesproken, is ook onzinnig. De dijk is juist een natuurlijke barrière tussen bebouwing en het polderlandschap. Bewoners stellen de dijk op prijs. Vanuit de polder is de dijk juist een authentiek stukje polderlandschap en het geeft minder zicht op de bebouwing en op auto’s (blik). Dus handhaaf de dijk. Het heeft geen enkele meerwaarde om dijk te verlagen.
 7. Voor het wandelen van de talloze recreanten (ouderen, met rollater, met kinderwagens) is het noodzakelijk dat de huidige fietspaden als net en schoon fietspad worden gehandhaafd. Alleen dan is het gebied goed toegankelijk. Als je toch meer voetpaden wilt, leg deze dan aan naast het huidige fietspad, tussen fietspad en golfbaansloot.
 8. Probeer het gebied niet kunstmatig ‘op te leuken’. Ik heb nog niemand gesproken die het voorstel leuk vindt; mensen vinden het ondoordacht, zonder visie, geen rationale; het voorstel maakt de huidige situatie uit het oogpunt van recreatie juist slechter.

 

Dus resumerend:

 • Geen wildroosters; gewoon scheiding van vee en mensen zoals dat nu het geval is;
 • Geen mensen op de dijk; dit leidt tot privacyverlies en meer onveiligheid;
 • geen dijkverlaging; dat leidt tot meer (ongewenst) zicht op bebouwing en blik; de dijk vervult een mooie natuurlijke barrière tussen bebouwing en polder;
 • populieren: gewoon zo houden en een plan maken wanneer eventueel (in de komende 40 jaar) moet worden vervangen (in fasen); de rij onttrekt de stad aan het gezicht;
 • Indien extra voetpaden: creëer deze tussen fietspad en golfbaansloot en zeker niet aan Merenwijkkant op de dijk.

Warner Borgeld: Reactie Kagerzoom

From: Warner Borgeld
Sent: Wednesday, February 21, 2018 1:21 PM
To: Bart van Dijk ; info@hltsamen.nl
Subject: Reactie Kagerzoom

 

Geachte Heer/Mevrouw, Geachte Heer Van Dijk,

Bijgaand treft u mijn reactie aan op de plannen voor Kagerzoom. Ik heb niet de indruk, dat de Teylinger plannen bijdragen aan een betere natuur of betere recreatie. Het gebied leent zich niet voor commerciële recreatie en de huidige recreant wil ook helemaal geen kinderboerderijachtige situaties of – taferelen. We hebben al een kinderboerderij in de wijk en daar is het heel goed en veilig toeven met de kinderen.

Graag verwijs ik u naar mijn reactie en ik spreek ook de wens uit, dat dit keer wel goed wordt geluisterd en gehandeld naar de burgers die genieten van dit gebied. Die indruk is tot nog toe nog niet aanwezig.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Bijlagen:

2018-2-21 Commentaar naar Teylingen

2018-2-21 Voorstellen voor verbetering van Kagerzoom

 

In gesprek met de projectleider

Mijn E-mail van 29-01-2018

Geachte Heer Van Dijk,

Op 23 januari organiseerde u, of althans de gemeente Teylingen, een informatieavond voor uw project Kagerzoom. De waarschuwingstijd voor deze informatieavond was 8 dagen, terwijl dit een heel, heel belangrijk onderwerp is voor de mensen woonachtig in de Merenwijk. Zelf heb ik de indruk, dat deze uitnodiging pas werd verstuurd, nadat ik u op 14 januari een mail over deze zaak heb gestuurd. Dit gevoel wordt nog eens sterk aangewakkerd door het late tijdstip van verzenden van de uitnodiging op 15 januari, n.l. niet tijdens gewone werkuren, maar tegen half negen in de avond. Het geeft het gevoel, dat hoe later we de Merenwijk waarschuwen, des te minder last we van hen zullen hebben. De boeking van het centrum de Regenboog door HLT is toch al in de herfst gebeurd, dus de datum stond toen ook al vast! Maar de belanghebbenden op de hoogte stellen, dat gebeurde dus niet!

Dat de HLT weet hoe mensen geïnformeerd  moeten worden, blijkt uit de vooraankondiging voor een zendmast voor mobiele telefonie van de provider Vodafone. Ik kreeg op 13 september jl. de informatie voor een inloop informatie op 9 oktober. Zo kan het dus ook. Overigens staat die antenne niemand in de weg en zal hij veel goeds gaan doen voor met name mensen in Warmond.

Uw plan om de Kagerzoom naar uw hand te zetten stuit natuurlijk op veel weerstand bij de Merenwijkers en dat werd natuurlijk ook verwacht. Ik geloof niet dat u en de uwen zo naïef zijn, dat dit niet werd verwacht. Het plan zoals dat werd gepresenteerd, lijkt te steunen op een gedegen onderzoek (“Dit ontwikkelplan is gemaakt voor en door gebruikers en belanghebbenden: inwoners, omwonenden uit de Merenwijk …….”), maar de opkomst en de stemming in het centrum de Regenboog gaf duidelijk aan, dat de mooie woorden in de presentatie niet kloppen met de realiteit: de inwoners, omwonenden uit de Merenwijk waren duidelijk verrast door deze drastische plannen. Van de grote aantallen mensen die op de enquête van Teylingen hebben gereageerd, is duidelijk een a-selecte groep ondemocratisch gebruikt voor de ontwikkeling van deze plannen en het is nog maar de vraag of er werkelijk naar dit “selecte” gezelschap is geluisterd.

De plannen van u en de andere medewerkers van Arcadis doen geloven, dat iedereen kan gaan genieten, maar realiseert u zich dat de fietsende recreant helemaal niet geniet van dat loslopende vee en zijn uitwerpselen op zijn toeristische route. En de recreant die graag een rondje Kagerzoom wandelt, hardloopt of skeelert, komt ook bedrogen uit, want de route is door dezelfde uitwerpselenbarrière ongeschikt gemaakt voor hun recreatie. De ouderen en gehandicapten staan helemaal in hun hemd, want zij kunnen eigenlijk nergens meer terecht in de vernieuwde Kagerzoom, maar onder de ontwerpers zullen wel geen ouderen en gehandicapten zijn! Dat plan voor loslopend vee is toch een plan dat meer beperkingen voor de recreant opwerpt, dan dat het een verrijking oplevert!

Met mij zijn vele Merenwijkers blij, dat ze zich konden laten horen op die avond van 23 januari. Maar met mij vragen zij zich ook af, of al die gele papiertjes wel worden gebruikt, of dat ze een mooi gebaar vormen waar niets mee gebeurt. Wij zijn in het voortraject al zo gepasseerd, dat deze mogelijkheid van suggesties ook heel goed een loos gebaar kan zijn. Wie weet en hoe kunnen we het weten? Het vertrouwen is toch al geschonden.

Mag ik u wijzen op de website www.houdkagerzoommooi.nl voor een scala van meningen van Merenwijkers. Ik hoop dat u er uw voordeel mee doet, een voordeel dat past in de wens van de bewoners van de Merenwijk. Het geld dat de gemeente gekregen heeft van de provincie, kan veel beter worden gebruikt voor een echt waardevolle kwaliteitsimpuls. Dat geld kan b.v. gebruikt worden voor het onderhoud van de huidige faciliteiten, zoals onderhoud van het huidige fietspad, de afwatering van het bestaande fietspad, het onderhoud van de bomen en plaatsing van wat meer afvalbakken om zwerfafval tegen te gaan. Ook een kleine uitbreiding van het aantal bankjes met een prullenbak op Kagerzoom zou een verbetering zijn.

Het kan natuurlijk zijn, dat ik het helemaal bij het verkeerde eind heb. Graag krijg ik van u antwoord op de vragen, problemen, of situaties, die ik in deze mail aan de orde heb gesteld.

Vriendelijke groet,

Warner Borgeld.

Het antwoord van de projectleider is nog niet openbaar

De heer van Dijk heeft een persoonlijk antwoord gestuurd, maar staat niet toe dat dat op de website wordt geplaatst.

_____