Samen aan een goed plan werken!

Een open een eerlijke discussie

een voorstel van de moderator

Deze website is ontstaan uit verontrusting over de visie van de Gemeente Teylingen over de ontwikkeling van het Kagerzoomgebied. Het doel ervan is aan een open en eerlijke discussie bij te dragen. Ik denk dat de meeste geïnteresseerde personen en organisaties zich in de volgende uitgangspunten kunnen herkennen.

Tien uitgangspunten

  1. Het is niet verstandig alle voorgestelde veranderingen in het Kagerzoomgebied categorisch af te wijzen
  2. Het is goed om over zinvolle maatregelen voor onderhoud en verbeteringen in dit gebied na te denken. Het is goed dat voor zulke maatregelen geld ter beschikking staat.
  3. Zulke maatregelen moeten op een duidelijk plan gebaseerd zijn. Dat plan moet allereerst duidelijke doelstellingen bevatten. Het moet een antwoord geven op de vraag: wat willen we bereiken met de voorgestelde doelstellingen?
  4. Een kwalitatieve visie is nog geen voldoende basis voor het ontwikkelingsplan zolang de daarin voorgestelde maatregelen niet duidelijk gespecificeerd zijn en de verwachte effecten niet onderbouwd worden met harde feiten en getoetst aan de gestelde doelen.
  5. Als bij een nadere uitwerking van de huidige visieschets blijkt dat daarin impliciet of expliciet opgenomen maatregelen ongewenst of onrealistisch zijn, moet de visieschets alsnog herzien worden. Meer dan een heel voorlopig idee is de visieschets niet.
  6. De discussie tot nu toe is op een veel te hoog abstractieniveau in veel te wollige taal gevoerd. Het is tijd om de zaken concreet te benoemen en de werkelijke keuzes zichtbaar te maken op basis van een technische beschrijving van mogelijke ingrepen.
  7. De Kagerzoom is een klein gebied met beperkte ontwikkelingsmogelijkheden. De grens met de Merenwijk en het pad rond de golfbaan bestaat uit een heel smalle strook land, waar natuurlijk kleine verbeteringen mogelijk zijn, maar voor ingrijpende veranderingen is hier geen ruimte. De bestemming van het land met de koeien staat vast. De enige echte natuurgebiedjes zijn de Strengen en de Tengnagel. Hier zouden verbeteringen in het natuurbeheer mogelijk zijn, zolang de natuurwaarden niet door extra recreatiedruk worden bedreigd.
  8. Bij de ontwikkeling van een concreet plan en de uitvoering daarvan moeten alle geïnteresseerden en belanghebbenden betrokken worden. De discussie mag zeker niet ontaarden in een oorlog tussen Teylingen en Leiden (Merenwijk). Daarvoor zijn er te veel gemeenschappelijke belangen.
  9. Het is te verwachten dat bij een evenwichtig proces oplossingen worden gevonden die op instemming van alle partijen zullen kunnen rekenen. Alleen door het uitsluiten van partijen zullen onoplosbare conflicten in een later stadium ontstaan. Om zulke oplossingen te vinden, moet het proces veel beter.
  10. In het verleden muntte het proces niet uit door transparantie en door het op tijd betrekken van de juiste partijen. Er is daardoor veel vertrouwen al verspeeld. Toch is het mogelijk dit vertrouwen te herwinnen als er een nieuwe lijn wordt gevolgd die gekenmerkt wordt door: participatie (alle partijen aan tafel), openheid (het proces doorzichtig voor iedereen), kwaliteit van informatie (alle informatie op tafel, alle voorstellen op basis van harde feiten en argumenten, de mensen niet met wollige formuleringen afschepen), kwaliteit van gesprekken en vergaderingen (niet volstaan met gele briefjes plakken, maar serieus ingaan op de inhoud van argumenten en het waarheidsgehalte van gepresenteerde feiten).

 

Geef een reactie